Algemene voorwaarden

* 1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere begeleiding, actie en transactie tussen De Betere Eter en een klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*2. Inventarisatieformulier
Voor aanvang van de begeleiding zal door beide partijen gezamenlijk een inventarisatieformulier worden ingevuld en ondertekend. Dit inventarisatieformulier zal gelden als uitgangspunt voor de begeleiding en de begeleiding zal dan ook plaatsvinden conform de op het inventarisatieformulier aangegeven wensen. 

* 3. Inspanningen De Betere Eter
De Betere Eter zal de begeleidingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Betere Eter zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de begeleiding.

* 4. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Betere Eter melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Betere Eter 50% van het bedrag van de afgesproken begeleiding aan de klant berekenen. Indien de klant later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag De Betere Eter de verloren tijd inkorten op de begeleiding en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. De Betere Eter moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

* 5. Betaling
De Betere Eter vermeldt alle prijzen van de voedingstrajecten en losse consulten zichtbaar op de website en/of in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient halverwege een voedingstraject of na afloop van een los consult de betaling van de begeleiding binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum over te maken op de rekening van De Betere Eter.

* 6. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet De Betere Eter vóór of tijdens het intakegesprek van alle gegevens, waarvan er wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de begeleiding. De Betere Eter neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. De Betere Eter behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de laatste richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

* 7. Geheimhouding
De Betere Eter is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Betere Eter verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

* 8. Aansprakelijkheid
De Betere Eter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over onder andere lichamelijke of geestelijke aandoeningen in welke vorm of ontstaansdatum ook, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of andere privé omstandigheden. De Betere Eter is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.  

* 9. Beschadiging & diefstal
De Betere Eter heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair of apparatuur beschadigt. De schadevergoeding betreft de beschadigde spullen en de tijd die er nodig is om de spullen te vervangen.
De Betere Eter meldt diefstal altijd bij de politie.

* 10. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan De Betere Eter.
De Betere Eter moet de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken, adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal De Betere Eter de begeleiding opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien De Betere Eter en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de  klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

* 11. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Betere Eter het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

* 12. Recht
Op elke overeenkomst tussen De Betere Eter en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag: op afspraak

Contact

De Betere Eter

Ouverture 91

5629 PS Eindhoven

06-24824874

info@betere-eter.nl

Meer informatie

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

KVK: 74755870

BTW: NL001837178B91